APRIL 2024

Pasientzaonline.com - Όροι Χρήσης

Συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

Συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας

Γραμμένο από: Solitairea.com | Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιούνης 2023 | Έλεγχος γεγονότων από: Elizabeth Miller

Τελευταία ενημέρωση 7 Μαΐου 2023

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε για λογαριασμό μιας οντότητας ("εσείς"), και της Solitairea LTD ("Εταιρεία", "εμείς", "εμάς" ή "η εταιρεία μας"), σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου της Solitairea, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων μορφών μέσων, καναλιών, ιστότοπων για κινητά ή εφαρμογών για κινητά που σχετίζονται, συνδέονται ή συνδέονται με αυτόν (συλλογικά, ο "Ιστότοπος"). Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΌΛΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ.

Πρόσθετοι όροι, προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα ενσωματώνονται ρητά στους παρόντες Όρους υπηρεσίας μέσω παραπομπής. Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών σε οποιοδήποτε σημείο και για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε αλλαγή. Είστε υπεύθυνοι για την περιοδική επανεξέταση των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών και την ενημέρωση σχετικά με τις ενημερώσεις. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία αναθεώρησης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα παραβίαζε τη νομοθεσία ή θα απαιτούσε την εγγραφή μας στην εν λόγω δικαιοδοσία ή χώρα. Κατά συνέπεια, όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση των τοπικών νόμων, εφόσον αυτοί ισχύουν.

Διασφάλιση των ιδιόκτητων περιουσιακών στοιχείων

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία μας. Όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, οι λειτουργίες, το λογισμικό, τα σχέδια ιστοτόπων, ο ήχος, το βίντεο, το κείμενο, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στην Ιστοσελίδα (συλλογικά, το "Περιεχόμενο") και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα "Σήματα") ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή μας έχουν παραχωρηθεί με άδεια χρήσης. Προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, καθώς και από άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, ξένων δικαιοδοσιών και διεθνών συμβάσεων.

Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο "ΩΣ ΕΧΕΙ" για την ενημέρωσή σας και την προσωπική σας χρήση και μόνο. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου ή των Σημάτων δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, συγκεντρωθεί, αναδημοσιευθεί, μεταφορτωθεί, αναρτηθεί, δημοσιευθεί, προβληθεί δημοσίως, κωδικοποιηθεί, μεταφραστεί, μεταδοθεί, διανεμηθεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί ή άλλως αξιοποιηθεί για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Εφόσον έχετε δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας, σας χορηγείται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει κανονικά πρόσβαση, αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στην Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

Λειτουργία και συντήρηση

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, (1) να παρακολουθούμε την Ιστοσελίδα για παραβιάσεις των παρόντων Όρων Υπηρεσίας, (2) να λαμβάνουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα κατά οποιουδήποτε, κατά την απόλυτη κρίση μας, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αναφοράς του εν λόγω χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου, (3) κατά την απόλυτη κρίση μας και χωρίς περιορισμό, να αρνηθούμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση, να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιήσουμε (στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα τους, (4) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρούμε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιούμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά μεγάλα σε μέγεθος ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρυντικά για τα συστήματά μας, και (5) να διαχειριζόμαστε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο με τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας μας και στη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιστότοπου.

Δηλώσεις χρήστη

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) διαθέτετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας, (2) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε, (3) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, όπως μέσω bot, script ή με άλλο τρόπο, (4) δεν θα χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς και (5) η χρήση του Ιστότοπου δεν θα παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό. Ας υποθέσουμε ότι παρέχετε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη επίκαιρες ή ελλιπείς. Σε αυτή την περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Ιστότοπου (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού).

Δραστηριότητες που απαγορεύουμε

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους διαθέτουμε την Ιστοσελίδα. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες, εκτός από εκείνες που ρητά εγκρίνονται ή εγκρίνονται από εμάς.

Οι υποβολές και οι συνεισφορές σας

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, ανατροφοδότηση ή άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα ("Υποβολές") που παρέχετε είναι μη εμπιστευτικές και θα αποτελέσουν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα κατέχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα έχουμε το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης και διάδοσης αυτών των Υποβολών για κάθε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς. Αυτή τη στιγμή, παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα επί των εν λόγω Υποβολών και εγγυάστε ότι οι εν λόγω Υποβολές είναι πρωτότυπες από εσάς ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τις εν λόγω Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει καμία προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή υπεξαίρεση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας στις Υποβολές σας.

Τροποποιήσεις του Pasientzaonline.com

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμών, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε οποιαδήποτε πληροφορία στην Ιστοσελίδα μας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλικού, λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας ή διακοπής της Ιστοσελίδας. Τίποτα στους παρόντες Όρους χρήσης δεν θα ερμηνεύεται ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε την Ιστοσελίδα ή να παρέχουμε οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτήν.

Τερματισμός

Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών παραμένουν σε πλήρη ισχύ όσο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Χωρίς να περιορίζουμε οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων όρων παροχής υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη, να αρνηθούμε την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού συγκεκριμένων διευθύνσεων IP) σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραβίασης οποιασδήποτε δήλωσης, εγγύησης ή δέσμευσης που περιέχεται στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών ή οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού. Μπορούμε να τερματίσουμε τη χρήση ή τη συμμετοχή σας στον ιστότοπο ή να διαγράψουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύσατε ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Ας υποθέσουμε ότι τερματίζουμε ή αναστέλλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτή την περίπτωση, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα ψεύτικο ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και αν μπορεί να ενεργείτε για λογαριασμό του τρίτου. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της άσκησης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς διέπονται και ερμηνεύονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, και οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες όρους και τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Ολόκληρη συμφωνία

Οι Όροι χρήσης, η Πολιτική απορρήτου και οποιεσδήποτε άλλες νομικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται από εμάς στην Ιστοσελίδα αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με την Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί άκυρη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή, η ακυρότητα της εν λόγω διάταξης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχής παραίτηση από τον όρο αυτό ή από οποιονδήποτε άλλο όρο. Η μη διεκδίκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

Επικοινωνήστε με την Pasientzaonline.com:

  • Solitairea LTD
  • 23 Edgware Road
  • W2 1JL,London
  • +44 7700 900736
  • United Kingdom

Το email μας είναι: [email protected]

ΠΊΣΩ ΣΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ